√ Penjelasan Lengkap Iddah Cerai dan Kematian Suami

Iddah Cerai – Apakah yang menjadi panduan yang tepat bagi iddah cerai? Ini meliputi tempoh iddah, hak semasa iddah, dan larangan-larangan semasa iddah.

Dalam artikel ini, kami akan menerangkan panduan-panduan penting mengenai iddah cerai yang perlu difahami oleh para wanita.

Pengertian Iddah Cerai

Iddah berasal daripada kata “adad” yang merujuk kepada nombor dan pengiraan. Dalam konteks bahasa, iddah merujuk kepada tempoh pengiraan.

Secara istilah pula, iddah merujuk kepada tempoh masa tertentu bagi seorang wanita yang telah diceraikan atau suaminya telah meninggal dunia.

Allah SWT telah menetapkan tempoh ini dan adalah kewajipan kita untuk mematuhinya.

Hukum Iddah Dalam Islam

Menurut ajaran agama, adalah kewajipan bagi seorang wanita yang telah bercerai atau kehilangan suaminya untuk menjalani tempoh iddah. Tempoh iddah adalah suatu tempoh yang ditetapkan di mana wanita tersebut perlu menunggu sebelum dia boleh menikah semula atau melakukan perkahwinan lain. Ini adalah untuk memastikan bahawa keadaan status perkahwinan yang terdahulu telah dibereskan sepenuhnya sebelum melangkah ke perkahwinan yang baru.

Dalil Pensyariatan Iddah

Ada beberapa alasan yang berkaitan dengan peraturan iddah. Salah satunya ialah ayat dari surah Al-Baqarah, ayat 228, di mana Allah SWT menyatakan:

“Dan isteri-isteri yang diceraikan itu hendaklah menunggu dengan  menahan diri mereka (dari berkahwin) selama tiga kali suci (dari haid). Dan tidaklah halal bagi mereka menyembunyikan (tidak memberitahu tentang) anak yang dijadikan oleh Allah dalam kandungan rahim mereka, jika betul mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat.

Dan suami-suami mereka berhak mengambil kembali (rujuk akan) isteri-isteri itu dalam masa `iddah mereka jika suami-suami bertujuan hendak berdamai.

Dan isteri-isteri itu mempunyai hak yang sama seperti kewajipan yang ditanggung oleh mereka (terhadap suami) dengan cara yang sepatutnya (dan tidak dilarang oleh syarak); dan suami mempunyai satu darjat kelebihan atas isterinya. Dan (ingatlah), Allah Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana.”

Kemudian dalam surah Al-Talaq, ayat 1, Allah SWT juga berfirman yang bermaksud:

“Wahai Nabi! Apabila kamu (engkau dan umatmu) hendak menceraikan isteri-isteri (kamu), maka ceraikanlah mereka pada masa mereka dapat memulakan `iddahnya, dan hitunglah masa `iddah itu (dengan betul), serta bertakwalah kepada Allah, Tuhan kamu.

Janganlah kamu mengeluarkan mereka dari rumah-rumah kediamannya (sehingga selesai `iddahnya), dan janganlah pula (dibenarkan) mereka keluar (dari situ), kecuali (jika) mereka melakukan perbuatan keji yang nyata.

Dan itulah aturan-aturan hukum Allah (maka janganlah kamu melanggarnya); dan sesiapa yang melanggar aturan-aturan hukum Allah maka sesungguhnya ia telah berlaku zalim kepada dirinya. (Patuhilah hukum-hukum itu, kerana) engkau tidak mengetahui boleh jadi Allah akan mengadakan sesudah itu sesuatu perkara (yang lain).”

Firman Allah SWT dalam Surah al-Talaq ayat 4 yang bermaksud:

“Dan perempuan-perempuan dari kalangan kamu yang putus asa dari kedatangan haid, jika kamu menaruh syak (terhadap tempoh `iddah mereka) maka `iddahnya ialah tiga bulan; dan (demikian) juga `iddah perempuan-perempuan yang tidak berhaid.

Dan perempuan-perempuan mengandung, tempoh `iddahnya ialah hingga mereka melahirkan anak yang dikandungnya. Dan (ingatlah) sesiapa yang bertakwa kepada Allah, nescaya Allah memudahkan baginya segala urusannya.”

Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibn Majah, daripada Aisyah r.a., katanya yang bermaksud:

“Rasululah SAW telah memerintahkan Barirah untuk ber`iddah dengan tiga kali haid.”

Jenis-jenis Iddah

1. Iddah Talak

1. Wanita yang bercampur, tetapi masih dalam tempoh suci belum berakhir

Tempoh iddah adalah 3 quru (3 kali suci atau 3 kali haid). Dalam surah Al-Baqarah, ayat 228, Allah SWT menyatakan:

“Wanita-wanita yang diceraikan hendaklah menahan diri selama 3 quru…”

Menurut Imam Syafie, iddah dengan quru yang paling pendek adalah 33 hari 1 jam. Manakala Imam Hanafi berpendapat iddah yang paling pendek adalah 60 hari.

2. Wanita yang telah bercampur dan sudah haid

Tempoh iddah adalah 3 bulan. Dalam surah At-Talaq, ayat 4, Allah SWT berfirman:

“Dan wanita-wanita di kalangan kamu yang telah berhenti haid, jika kamu ragu (mengenai tempoh iddah mereka), maka iddahnya adalah 3 bulan: begitu juga bagi wanita-wanita yang belum pernah haid.”

3. Wanita yang bercampur tetapi belum mengalami haid

Tempoh iddah adalah 3 bulan.

4. Wanita yang belum bercampur

Tiada iddah. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Ahzab, ayat 49:

“Jika kamu nikahi wanita-wanita mukmin kemudian kamu ceraikan sebelum menyentuh mereka, maka tidak ada iddah bagi mereka.”

2. Iddah Wafat

Iddah wafat atau iddah akibat kematian suami adalah selama 4 bulan 10 hari. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah, ayat 234:

“Orang-orang di antara kamu yang meninggal dunia dengan meninggalkan isteri-isteri, (isteri itu hendaklah) menahan diri selama empat bulan sepuluh hari.”

Ada pengecualian jika wanita itu hamil, maka iddahnya adalah iddah hamil dan ia perlu menunggu sehingga melahirkan anaknya.

 1. Bagaimana status iddah apabila suami meninggal dunia semasa isteri sedang menjalani iddah raj’i?
  Jika suami meninggal dunia semasa isterinya masih dalam iddah raj’i, maka isteri itu perlu beralih kepada iddah kematian suami iaitu 4 bulan 10 hari.
 2. Bagaimana status iddah apabila suami meninggal dunia semasa isteri sedang menjalani iddah ba’in?
  Jika isteri sedang menjalani iddah ba’in, iddahnya tidak berubah, iaitu 3 quru kerana talak ba’in telah memutuskan ikatan perkahwinan.
 3. Bagaimana status iddah apabila suami meninggal dunia semasa isteri sedang hamil?
  Jika suami yang menceraikan isterinya yang sedang hamil meninggal dunia semasa isterinya dalam iddah hamil, maka isteri itu perlu menjalani iddah yang lebih panjang iaitu iddah hamil dan iddah kematian.

3. Iddah Hamil

Apabila seorang wanita hamil, iddahnya adalah sehingga dia melahirkan anak. Allah SWT berfirman dalam surah At-Talaq, ayat 4:

“Dan wanita-wanita yang hamil, iddah mereka ialah sehingga mereka melahirkan anak.”

4. Iddah bagi Wanita yang Mandul

Wanita yang mandul dan tidak mungkin berlaku pencampuran nasab, mereka juga dikehendaki menjalani iddah jika diceraikan oleh suami.

Tujuan iddah bukanlah untuk membersihkan rahim mereka atau menjaga pencampuran nasab, tetapi lebih sebagai perkara (ta’abbudi), iaitu sebagai ibadah dan lambang ketaatan kepada Allah SWT.

5. Iddah bagi Wanita yang Kehilangan Suami

Isteri perlu menunggu selama empat tahun. Selepas itu, dia perlu menjalani iddah kematian suami selama empat bulan sepuluh hari.

Ini berlaku tidak kira sama ada wanita itu sedang haid, tidak haid, atau hamil.

Tempoh Iddah

Jenis IddahAda haid/tiada haid/ sedang mengandungTempoh iddahKeterangan
Bercerai
talak raj`ie/bain
Ada haidTiga kali sucia. Jika ditalak semasa dalam keadaan suci, iddahnya tamat apabila datang haid yang ketiga.

b. Jika ditalak semasa dalam keadaan haid, `iddahnya tamat apabila datang haid yang keempat.

c. Jika ditalak semasa dalam keadaan nifas, hendaklah menunggu sehingga tiga kali suci selepas nifas. `Iddah tamat  apabila datang haid yang keempat
Bercerai
talak raj`ie/bain
Tiada haid (sama ada kerana penyakit, telah dibuang rahim, telah putus haid, belum pernah haid atau lain-lain)Tiga bulan
Bercerai
talak raj`ie/bain
Sedang mengandungSehingga bersalin atau kandungan gugurSelesai `iddah apabila melahirkan anak sama ada hidup atau mati, atau gugur kandungan yang telah membentuk janin yang sempurna atau hanya berbentuk segumpal daging yang  menurut pakar perubatan itulah kandungan yang sebenar.
Bercerai
talak raj`ie/bain
Ada haid atau tiada haidTiada `iddah
Bercerai talak raj`ie/bain
dan menghidap istihadhah
Haid tidak menentu tetapi masih dapat mengetahui kebiasaan perjalanan darah haidnya.Tiga kali suci
Bercerai talak raj`ie/bain
dan menghidap istihadhah
Haid tidak menentu dan tidak  mengetahui kebiasaan perjalanan haidnya atau tidak dapat membezakan antara darah haid dan istihadhah.Tiga bulan
Berlaku kematian suami semasa berada dalam tempoh
iddah talak raj`ie 
dan tidak mengandung
Ada haid atau tiada haidEmpat bulan sepuluh hariKiraan `iddah baru bermula pada tarikh atau hari kematian suami walaupun sebelum itu `iddah isteri sama ada dengan tiga kali suci atau tiga bulan telah hampir tamat.
Berlaku kematian suami semasa berada dalam tempoh
`iddah talak bain dan tidak mengandung
Ada haid atau tiada haidTiga kali suci atau tiga bulanKekal `iddah talak bain sama ada dengan kiraan tiga kali suci atau tiga bulan dan `iddah tidak bertukar kepada `iddah kematian suami.
Kematian suami sama ada                                                    telah disetubuhi atau
belum disetubuhi dan tidak mengandung
Ada haid atau tiada haid
 
Empat bulan sepuluh hariWanita yang kematian suami bukan sahaja wajib ber`iddah, tetapi juga wajib berkabung.
Kematian suamiSedang mengandungSehingga melahirkan anak atau kandungan gugurSelesai `iddah apabila melahirkan anak sama ada hidup atau mati, atau gugur kandungan yang telah membentuk janin yang sempurna atau hanya berbentuk segumpal daging yang  menurut pakar perubatan itulah kandungan yang sebenar.
Suami hilangAda haid, tiada haid atau sedang mengandungIsteri wajib menunggu selama empat tahun. Selepas tempoh tersebut, isteri  wajib pula ber`iddah dengan `iddah kematian suami selama empat bulan sepuluh hariBagi kes suami hilang, isteri boleh mengemukakan permohonan kepada Mahkamah Syariah bagi mendapatkan pengesahan kematian suami atau membuat tuntutan fasakh

Hak-hak Isteri Semasa Iddah

 1. Bagi isteri yang diceraikan melalui talak satu dan dua, dia berhak menerima nafkah zahir seperti pakaian, tempat tinggal, dan harta pusaka. Adalah dilarang baginya untuk meninggalkan rumah yang telah disediakan oleh suaminya tanpa mendapat izin daripadanya.
 2. Bagi isteri yang masih berada dalam tempoh iddah selepas talak bain, dia tidak memperoleh hak untuk menerima nafkah. Walaubagaimanapun, dia berhak atas tempat tinggal, tetapi tidak akan menerima sebarang hak pusaka.
 3. Bagi isteri yang kehilangan suami akibat kematian, dia berhak mendapat tempat tinggal selama tempoh iddahnya daripada waris terdekat suaminya. Pertanyaannya, siapakah yang berhak menerima nafkah iddah?

Seorang isteri yang diceraikan akan memperoleh nafkah dengan syarat-syarat tertentu:

 • Isteri yang diceraikan melalui talak rajie (talak yang boleh dirujuk).
 • Isteri yang hamil ketika diceraikan melalui talak bain (talak yang tidak boleh dirujuk) berhak menerima nafkah sehingga kelahiran anak.
 • Bagi perempuan yang tidak hamil dan diceraikan melalui talak bain, mereka tidak memperoleh nafkah, pakaian, atau tempat kediaman. Walau bagaimanapun, mereka masih berhak atas kemudahan tempat tinggal.
 • Isteri yang tidak menunjukkan tingkah laku yang bermasalah (nusyuz).

Isteri yang masih dalam tempoh iddah kerana kematian suami atau yang diceraikan tetapi belum disetubuhi tidak berhak menerima nafkah iddah.

Hak-hak Isteri Selepas Habis Iddah

Tanggungjawab dan hak isteri selepas tamat tempoh iddah adalah penting dalam institusi perkahwinan. Ketika tempoh iddah berakhir, isteri mempunyai hak-hak tertentu yang perlu dihormati dan diakui oleh suami serta masyarakat secara umum. Ini termasuklah hak untuk diberi nafkah, dihormati, dan dilindungi.

Pertama sekali, isteri berhak menerima nafkah dari suami dalam tempoh iddah dan selepasnya, seperti yang diwajibkan oleh undang-undang agama dan sivil. Nafkah ini termasuklah keperluan asas seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan keperluan peribadi yang lain. Suami bertanggungjawab untuk memastikan bahawa isteri diberi sokongan kewangan yang mencukupi bagi memenuhi keperluan asasnya.

Selain itu, isteri berhak mendapat hormat dari suami dan masyarakat sekelilingnya. Ini termasuklah memberi ruang kepada isteri untuk menjalani kehidupan dengan martabat dan tanpa diskriminasi. Suami juga perlu memastikan bahawa hak-hak isteri sebagai individu dihormati dalam semua perkara, termasuk dalam membuat keputusan yang berkaitan dengan dirinya dan keluarga.

Selanjutnya, isteri berhak dilindungi dari sebarang bentuk penindasan atau keganasan dari pihak suami atau individu lain. Suami perlu menjaga keselamatan dan kesejahteraan isteri, serta memastikan bahawa dia tidak mengalami sebarang bentuk keganasan fizikal, emosi, atau mental. Masyarakat juga berperanan dalam menyokong dan melindungi hak-hak isteri daripada sebarang penindasan atau keganasan.

Dalam kesimpulannya, hak-hak isteri selepas tamat tempoh iddah adalah penting untuk dihormati dan dipatuhi oleh suami serta masyarakat. Ini membentuk asas kepada kesaksamaan dan keadilan dalam perkahwinan serta memastikan bahawa setiap individu, tanpa mengira jantina, mempunyai hak yang sama untuk dihormati, dilindungi, dan diberi sokongan dalam kehidupan perkahwinan.

Perkara Yang dilarang Semasa Iddah

Penjagaan yang ketat semasa tempoh iddah ini menunjukkan betapa agama Islam amat menghormati martabat dan kehormatan wanita.

Ia adalah haram bagi seorang wanita menerima tawaran perkahwinan dari lelaki asing, dan juga haram untuk berkahwin dengan lelaki yang bukan muhrimnya. Sekiranya perkahwinan berlaku dalam tempoh iddah, perkahwinan tersebut tidak sah di sisi agama dan pasangan tersebut diwajibkan untuk berpisah.

Wanita tidak dibenarkan meninggalkan rumah semasa iddah kecuali dengan izin dari suami. Selain itu, mereka tidak dibenarkan untuk bersedih. Sebaliknya, mereka digalakkan untuk menjaga penampilan dan berhias untuk suami mereka, sebagai tanda dorongan untuk merangsang minat suami untuk berbaik semula.

Keluarnya dari rumah semasa iddah hanya dibenarkan dalam keadaan yang penting seperti untuk bekerja atau mendapatkan rawatan perubatan. Perjalanan juga tidak dibenarkan, termasuk untuk menunaikan ibadah Haji.

Wanita yang masih dalam tempoh iddah tidak dibenarkan berpindah atau tinggal di rumah lain selain dari rumah mereka semasa berkahwin. Dalam kes ini, suami tidak dibenarkan mengusir isteri yang diceraikan dan mereka diwajibkan untuk menyokong isteri tersebut dengan segala keperluan, termasuk tempat tinggal.

Hikmah disyariatkan Adanya Iddah

 • Memberikan ruang kepada pasangan suami isteri untuk berdamai selepas merenung dan menyesali tindakan yang lampau.
 • Menjamin keaslian garis keturunan serta membersihkan rahim daripada pencemaran keturunan.
 • Menghormati peranan wanita.
 • Mengungkap kepentingan dan kesucian ikatan perkahwinan dalam perspektif Islam.

Kesimpulan

Artikel bacadoa.my menyimpulkan, Iddah cerai ialah jangka masa yang ditetapkan oleh Allah SWT bagi wanita yang telah bercerai atau suaminya meninggal dunia. Wanita yang mengalami iddah wajib mematuhi pelbagai panduan agama, termasuk hak-hak yang harus dihormati oleh suami, serta larangan-larangan yang perlu dipatuhi semasa tempoh tersebut.

Iddah cerai membawa hikmah-hikmah penting seperti peluang untuk berdamai, menjaga keturunan, serta menegaskan kesucian institusi perkahwinan dalam Islam. Oleh itu, pemahaman yang baik mengenai iddah cerai adalah penting bagi wanita Muslim.

Photo of author

Team Bacadoa

Team bacadoa.my terdiri daripada mereka yang memiliki pengalaman luas dalam bidang keagamaan. Kami berhasrat agar bacadoa.my dapat dijadikan sumber rujukan untuk membantu umat Islam dalam menjalankan ibadah harian mereka.