√ Mari Kenali Hadis Sahih Beserta Contoh-contohnya

Hadis Sahih – Hadis yang sahih ialah hadis yang sanadnya bersambung oleh perawi yang adil dan penjagaannya sempurna dari awal hingga akhir, tanpa syaz atau ‘illah yang merosakkan kesahihannya.

Dalam artikel ini, kami ingin membahas tentang kepentingan hadist sahih sebagai panduan dalam kehidupan anda.

Apa Itu Hadist Sahih

Dari sudut bahasa, hadis sahih bermakna betul-betul bagus. Dari segi terminologi, ia merujuk kepada hadis yang dilaporkan oleh perawi yang jujur, mempunyai ingatan yang baik, sanadnya lengkap, tidak bercela, dan tidak mengandungi perkara yang ganjil.

Syarat Hadis Sahih

1. Keadilan Perawi

Seorang perawi yang dikategorikan sebagai adil ialah individu yang bertaqwa, menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan, memelihara martabat diri, dan menjauhi segala bentuk kemungkaran dan bid’ah. Syarat-syaratnya adalah seperti berikut:

 • Beragama Islam
 • Dewasa
 • Berakal
 • Tidak melibatkan diri dalam perbuatan fasik
 • Memelihara martabat diri

Keadilan perawi melibatkan:

 • Pelaksanaan perintah Allah dan ketaatan kepada-Nya
 • Menghindari dosa besar
 • Menjauhi segala yang dapat menggugurkan keimanan
 • Tidak meriwayatkan hadis yang bertentangan dengan syariah
 • Memelihara martabat, baik dari sudut syariah maupun adat

2. Kesinambungan Sanad

Perawi telah mengalami pertemuan langsung dengan guru mereka dan menerima hadis, tanpa sebarang putus terputus dalam rangkaian riwayat. Tiada gangguan dalam perjalanan narasi meskipun berganti perawi.

Apakah maksud ‘sabiq’ dan ‘lahiq’?
‘Sabiq’ merujuk kepada perawi yang meninggalkan dunia lebih awal, manakala ‘lahiq’ merujuk kepada perawi yang meninggalkan dunia pada waktu yang lebih lewat.

3. Keserasian

Tidak terdapat pertentangan antara hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi dengan hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang lebih terpercaya.

4. Tiada Kekeliruan

‘Illah’ yang dimaksudkan di sini merujuk kepada sebarang kekeliruan atau ketidakjelasan yang boleh menimbulkan keraguan atau mengancam kesahihan sebuah hadis.

Syarat-syarat dalam mengkategorikan hadis sebagai sahih ialah:

 • Sanad yang bersambung
 • Perawi yang adil
 • Perawi yang dipercayai
 • Tiada keserasian atau kejanggalan
 • Tiada kekeliruan yang dapat dikenal pasti

5. Perawi yang Dipercayai

Seorang perawi yang dipercayai adalah mereka yang memiliki ingatan yang kuat, cerdas, serta pemahaman yang mendalam, sama ada dalam bentuk hafalan atau penulisan.

Mereka dapat mengekalkan tulisan mereka tanpa sebarang penambahan, pengurangan, atau perubahan yang disengajakan atau disebabkan oleh kelalaian.

Ciri-ciri seorang perawi yang kurang dipercayai adalah seperti berikut:

 • Serinag lupa
 • Kerap membuat kesilapan
 • Tidak sekuat perawi terpercaya lainnya
 • Banyak keraguan
 • Hafalan yang lemah

Jenis Hadis Sahih

1. Sahih dalam Dirinya

Dari segi terminologi, sahih dalam dirinya merujuk kepada hadis yang mempunyai silsilah yang teratur, rangkaian sanad yang bersambung, diteruskan oleh perawi-perawi yang adil, teguh, baik dalam menuliskan atau menghafalnya, tanpa keanehan atau catatan yang boleh merosakkan kesahihan riwayat tersebut.

Secara ringkasnya, hadis dalam dirinya adalah hadis yang memenuhi syarat-syarat hadis sahih seperti yang telah ditetapkan sebelum ini.

Oleh itu, hadis Munqati’, Mu’dal, Mu’allal, Mawdu, Syaz, dan Mudallas adalah di luar kategori sahih dalam dirinya.

2. Sahih bukan dalam Dirinya

Sahih bukan dalam dirinya adalah hadis yang sanadnya bersambung dan perawinya adalah adil serta teguh, hanya sahaja dari segi keadilan dan keketeguhannya sedikit kurang daripada Sahih dalam Dirinya.

Hadis ini berasal dari kategori hadis Hasan dalam Dirinya, tetapi telah ditingkatkan statusnya yang memenuhi syarat untuk ditingkatkan, iaitu:

 • Kerana ia diriwayatkan oleh perawi-perawi yang sudah terkenal dengan kebenaran dan keteguhan, walaupun pemeliharaan mereka sedikit kurang.
 • Hadis ini juga diriwayatkan melalui jalur sanad lain yang sahih dan mempunyai kekuatan untuk menyokong kesempurnaan riwayat ini.
 • Hadis yang pada mulanya Hasan dalam Dirinya akan ditingkatkan statusnya kepada Sahih bukan dalam Dirinya kerana riwayat yang lain, bukan kerana ia berasal dari kategori Sahih dalam Dirinya.

Antara contoh hadis Sahih dalam Dirinya yang boleh diberikan adalah seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah:

Maksudnya: “Imam Al-Tirmidzi meriwayatkannya melalui sanad Muhammad bin Amru daripada Abu Salamah daripada Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda: Sekiranya tidak kerana aku tidak mahu membebankan umatku, pasti aku akan menyuruh mereka bersiwak sebelum setiap solat.” (Al-Tirmidzi, al-‘ilal al-Kabir: 10)

Hadis yang diriwayatkan melalui sanad Muhammad bin Amru ini pada asalnya adalah Hasan dalam Dirinya.

Namun begitu, sanad ini telah dikuatkan oleh riwayat lain melalui jalur sanad riwayat al-A’raj.

Tingkat Kesahihan Hadis

Menurut garis panduan yang telah ditetapkan oleh kitab-kitab yang diiktiraf dan dihormati, terdapat tujuh peringkat utama dalam merujuk kepada hadis:

 1. Kitab yang merangkumi koleksi hadis yang telah disahkan kesahihannya oleh al-Bukhari dan Muslim atau yang dikenali sebagai muttafaq ‘alaih.
 2. Kitab yang hanya merangkumi hadis-hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari sahaja.
 3. Kitab yang hanya merangkumi hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Muslim sahaja.
 4. Kitab yang memuatkan hadis Sahih yang memenuhi syarat-syarat al-Bukhari dan Muslim, namun tidak dimasukkan ke dalam koleksi Sahih mereka.
 5. Kitab yang memuatkan hadis Sahih yang memenuhi syarat-syarat al-Bukhari sahaja, tetapi tidak dimasukkan ke dalam koleksi Sahih beliau.
 6. Kitab yang memuatkan hadis sahih yang memenuhi syarat-syarat Imam Muslim, tetapi tidak dimasukkan ke dalam koleksi beliau.
 7. Hadis yang diiktiraf sebagai sahih menurut pandangan ulama lain yang tidak mematuhi syarat-syarat Imam al-Bukhari dan Imam Muslim.

Cara Semak Keaslian Hadis

Bagi memeriksa keaslian sesuatu hadis atau sumbernya, satu laman web telah dibangunkan bagi membantu komuniti Islam menjalankan penyelidikan. Laman web ini bertujuan untuk memudahkan carian hadis dalam Bahasa Malaysia. Pasukan di sebalik laman web semakhadis.com berusaha mengumpulkan hadis-hadis yang disemak dari sumber yang dipercayai untuk digunakan oleh umat Islam sebagai rujukan. Setiap hadis yang tersedia di laman web ini disertakan dengan sumber rujukan yang jelas bagi membolehkan pengguna melakukan semakan dengan lebih teliti.

Jemputlah layari: https://semakhadis.com/

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik dari artikel bacadoa.my ini ialah: Hadis sahih adalah hadis yang memenuhi kriteria tertentu yang telah ditetapkan. Antara syarat-syarat tersebut termasuklah kesinambungan sanad, keadilan perawi, kepercayaan kepada perawi, ketiadaan pertentangan atau keanehan, serta ketiadaan kesilapan yang dapat dikenal pasti.

Keaslian hadis sahih memainkan peranan penting sebagai panduan dalam kehidupan umat Islam. Untuk memastikan keasliannya, kita boleh merujuk kepada pelbagai sumber yang dipercayai, termasuk laman web seperti semakhadis.com. Kepentingan hadis sahih sebagai panduan dalam agama Islam menegaskan keperluan bagi kita untuk memahami kriteria-kriteria yang ditetapkan serta menghargai kepentingan menjaga integriti sumber-sumber keagamaan.

Photo of author

Team Bacadoa

Team bacadoa.my terdiri daripada mereka yang memiliki pengalaman luas dalam bidang keagamaan. Kami berhasrat agar bacadoa.my dapat dijadikan sumber rujukan untuk membantu umat Islam dalam menjalankan ibadah harian mereka.