√ IMAM AHMAD bin Hanbal: Biografi, Karya, Sejarah Hidup

Imam Ahmad – Tokoh yang akan kita bahas dalam artikel ini memberikan sumbangan besar dalam perkembangan ilmu fikah dan hadis, dan beliau juga dikenali sebagai figura penting dalam bidang keilmuan Islam iaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Pendapat dan hujah beliau masih digunakan secara aktif hingga hari ini.

Hanya dengan mengetahui bahawa beliau menghafal lebih dari 700,000 hadis, kita sudah dapat menghargai ketokohan dan kebijaksanaan insan tersebut. Tokoh yang dimaksudkan adalah Imam Ahmad bin Hanbal, pengasas mazhab Hanbali.

Pengenalan

Ahmad bin Muhammad bin Hanbal merupakan Imam terakhir di antara empat Imam Mazhab utama. Beliau memiliki sifat zuhud, budi pekerti yang mulia, kecerdasan luar biasa, dan daya ingat yang kuat.

Nama lengkapnya ialah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad bin Idris bin ‘Abdillah bin ibnu Hayyan bin ‘Abdillah bin Anas bin ‘Auf bin Qasit bin Mukhazin bin Syaiban bin Zahl bin Sa’labah bin Ukabah bin Sa’ab bin Ali bin Bakr bin Wa’il bin Qasit bin Hanb bin Aqsa bin Du’ma bin Jadilah bin Asad bin Rabi’ah. Beliau dilahirkan di Iraq pada bulan Rabi’ul Awal 164H, yang bersamaan dengan tahun 780 Masehi, pada zaman pemerintahan Abbasiyyah di bawah khalifah al-Mahdi.

Ayahnya bernama Muhammad Al Syaibani dan beliau telah meninggal dunia sebelum kelahiran Imam Ahmad. Oleh karena itu, sebutan “Hanbal” bukanlah berasal dari nama ayahnya, tetapi diambil dari nama datuk beliau kerana nama “Ahmad” sendiri terlalu banyak. Sejak kecil, beliau dipanggil dengan nama Ahmad bin Hanbal.

Imam Ahmad bin Hanbal adalah seorang ulama yang sangat dihormati dan dihargai dalam dunia Islam. Keilmuannya dan ketekunan dalam mempelajari agama telah membuatnya menjadi tokoh yang dijadikan panutan oleh banyak orang. Karya dan pemikirannya memberikan sumbangan yang besar dalam perkembangan fikah dan hadis, dan warisan ilmunya masih terus diperjuangkan dan dihormati hingga saat ini.

Biodata Ringkas

Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad bin Idris bin ‘Abdillah bin ibnu Hayyan bin ‘Abdillah bin Anas bin ‘Auf bin Qasit bin Mukhazin bin Syaiban bin Zahl bin Sa’labah bin Ukabah bin Sa’ab bin Ali bin Bakr bin Wa’il bin Qasit bin Hanb bin Aqsa bin Du’ma bin Jadilah bin Asad bin Rabi’ah adalah nama sebenar tokoh yang kita bicarakan.

Panggilan “Hanbal” sebenarnya berasal dari ayahnya yang bernama Ahmad, yang kemudian diambil sebagai sebutan untuknya. Sejak kecil, beliau dikenali sebagai Ahmad bin Hanbal.

Beliau dilahirkan di Iraq pada bulan Rabiulawal tahun 164 Hijrah, yang bersamaan dengan tahun 780 Masihi, pada zaman pemerintahan Abbasiyyah di bawah khalifah Al-Mahdi. Beliau memiliki garis keturunan yang berasal dari Rasulullah SAW.

Imam Ahmad bin Hanbal meninggal dunia pada hari Jumaat, bertepatan dengan 12 Rabiulawal tahun 241 Hijrah, pada usia 77 tahun. Beliau dimakamkan di Baghdad, Iraq.

Beliau adalah pengasas Mazhab Hanbali, dan pemikirannya telah memberi kesan yang besar terhadap perkembangan Mazhab ini. Mazhab Hanbali berkembang di Baghdad, Najd, Palestin, Syiria, Iraq, dan Mesir, dan hingga kini, pandangan-pandangan Imam Ahmad bin Hanbal masih terus dihormati dan diikutsertakan dalam dunia ilmu fikah dan hadis.

Sifat Peribadi

Imam Ahmad bin Hanbal, seorang tokoh yang patut kita contohi, memiliki ciri-ciri dan sifat-sifat yang mulia:

1. Sentiasa Menuntut Ilmu

Beliau gigih menuntut ilmu, dan semangatnya yang kuat membawanya menghafal lebih dari 700,000 hadis. Keuletannya dalam mengejar pengetahuan membuatnya dijuluki sebagai Al-Hakim.

2. Memiliki Sifat Tawaduk yang Tinggi

Imam Ahmad memiliki sifat tawaduk yang tinggi. Beliau tidak pernah membanggakan kebaikan yang ada padanya dan selalu rendah hati. Kelebihan yang dimilikinya tidak pernah dipamerkan atau diumbar kepada orang lain.

3. Kuat Beribadah

Beliau sangat gigih dalam beribadah, bahkan bisa melaksanakan hingga 300 rakaat salat sehari. Meskipun dijatuhi hukuman, beliau tetap konsisten dalam menjalankan ibadah hingga 150 rakaat per hari.

4. Sanggup Dipenjarakan Kerana Mempertahankan Akidah

Imam Ahmad rela dipenjara dan menolak untuk mengorbankan akidahnya demi keselamatan diri. Meskipun dihadapkan pada tekanan dan ancaman, beliau teguh memegang teguh keyakinannya mengenai Al-Quran sebagai kalamullah dan bukan makhluk.

5. Zuhud

Kehidupan Imam Ahmad sangat sederhana dan zuhud. Beliau menggunakan pakaian yang dijahit sendiri dan kadang-kadang bekerja membawa kapak. Rumah beliau juga sederhana dan kecil, menunjukkan sikap rendah hati dan tidak mengedepankan kemewahan dunia.

Imam Ahmad bin Hanbal adalah contoh teladan seorang ulama yang mencurahkan hidupnya untuk menuntut ilmu, beribadah dengan tekun, dan mempertahankan akidahnya dengan penuh ketabahan.

Sifat tawaduk dan zuhudnya mengajarkan kita untuk tidak terjebak dalam keduniawian dan selalu merendahkan diri di hadapan Allah SWT.

Semoga kita dapat mengambil inspirasi dari ketokohan dan keperibadian yang mulia ini untuk meningkatkan kualitas hidup kita dalam mengabdi kepada agama dan masyarakat.

Cabaran dan Ujian

Sebagai seorang tokoh keilmuan Islam, Imam Ahmad tidak terlepas dari cobaan dan ujian yang berat di sekelilingnya. Salah satu tantangan paling besar yang dihadapi beliau adalah pada masa pemerintahan Khalifah al-Ma’mun, al-Mu’tasim, dan al-Wasiq. Pada waktu itu, paham Mu’tazilah berkembang dan menjadi mazhab resmi Negara. Mereka menyatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Pada masa pemerintahan al-Ma’mun, Imam Ahmad dipaksa untuk mengakui pandangan tersebut, tetapi beliau menolak tegas dan teguh memegang keyakinannya bahwa Al-Quran adalah kalam Allah, bukan makhluk.

Setelah kematian al-Ma’mun, digantikan oleh Khalifah al-Mus’tasim, yang memiliki pandangan serupa. Oleh karena itu, Imam Ahmad terpaksa meringkuk dalam penjara dalam penderitaan yang berkepanjangan. Melihat keadaan ini, seorang muridnya bertanya, “Mengapa tuan tidak berbohong saja untuk menghindari hukuman mati? Jika tuan dibunuh, umat Islam akan kehilangan contoh teladan, hal itu lebih berbahaya bagi kelangsungan Islam daripada kebohongan tuan kepada pemerintah.”

Imam Ahmad menjawab dengan tegas, “Tidak. Aku lebih memilih mati daripada aku menyesatkan umat ini. Di negeri ini banyak orang yang mencatat setiap perkataanku. Jika aku mengatakan Al-Quran adalah makhluk, akan berapa banyak orang yang aku sesatkan. Dan begitulah akan berlanjut kepada generasi berikutnya. Lebih baik aku mati daripada banyak orang tersesat.”

Kemudian, pada tahun 232 Hijriah, pemerintahan berpindah ke tangan Al-Mutawakkil. Di bawah kepemimpinannya, pemahaman yang benar tentang agama kembali dipulihkan. Beliau teguh berpegang pada Sunnah Nabi Muhammad SAW dan memiliki pandangan sefahaman dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau bahkan sering memberikan hadiah harta kepada Imam Ahmad, namun beliau melihatnya sebagai ujian untuk menjaga hatinya dari tergoda oleh cinta dunia.

Pendidikan Imam Ahmad

Imam Ahmad, walaupun dibesarkan dalam kemiskinan dan kehilangan ayah sejak kecil, tidak pernah membiarkan hal tersebut menghalanginya daripada menuntut ilmu. Beliau tinggal di Baghdad, pusat kepesatan dan perkembangan ilmu pengetahuan pada zamannya. Di sana, beliau mula menekuni ilmu-ilmu keislaman seperti Al-Quran, Hadis, Bahasa Arab, dan lain-lain dengan para ulama di Baghdad. Imam Ahmad juga melakukan pekerjaan seperti menjahit dan menjual baju, menulis, mengutip gandum, dan mengangkut barang untuk memenuhi keperluan hidupnya.

Pada usia 16 tahun, semasa pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid, beliau mulai mendampingi gurunya, Hasyim bin Basyr bin Khazin al-Wasiti, untuk mempelajari ilmu hadis secara lebih mendalam. Semangat kuatnya dalam mengumpulkan hadis mendorongnya melakukan perjalanan ke Basrah, Yaman, Makkah, Kufah, dan Hijaz, yang merupakan pusat ilmu pengetahuan Islam pada masa itu. Dalam perjalanan tersebut, beliau belajar dari berbagai ulama besar seperti ‘Ali bin Mujahid, ‘Abd ar-Razzaq bin Humam, Jarir bin ‘Abd al-Hamid, Sufyan bin Uyainah, Abu Yusuf Ya’kub, Imam Syafie, dan banyak lagi. Beliau mempelajari berbagai disiplin ilmu, termasuk fikah, usul fikah, ilmu nasikh dan mansukh, dan ilmu hadis.

Kesungguhan beliau dalam mempelajari ilmu hadis menghasilkan kajian yang bermutu dan berpengaruh terhadap pemikiran fikah beliau. Imam Ahmad sangat menekankan penggunaan hadis sebagai rujukan dalam menyusun pandangan fikahnya. Salah satu karya paling terkenal beliau adalah “al-Musnad,” yang menghimpunkan sekitar 40,000 hadis. Imam Ahmad menyusun semua hadis yang diterimanya tanpa menyaring atau memberikan penilaian terhadap status keautentikan hadis-hadis tersebut. “Musnad Ahmad” menjadi kitab terkemuka yang disusun pada abad ketiga Hijrah. Kitab ini melengkapi kitab-kitab hadis sebelumnya dan memberikan sumbangan penting kepada ilmu agama dalam zaman itu.

Imam Ahmad bin Hanbal adalah contoh yang menginspirasi bagi kita untuk tidak berputus asa dalam mengejar ilmu walaupun dengan segala keterbatasan dan cabaran yang dihadapi. Semangat beliau dalam menuntut ilmu dan mengumpulkan hadis telah membawa manfaat yang besar kepada umat Islam dan memperkukuh kedudukan ilmu agama dalam masyarakat pada masa itu.

Guru Imam Ahmad

Imam Ahmad adalah seorang ulama yang besar dan dihormati dalam dunia Islam. Guru pertama yang membentuk pandangannya ialah Husen bin Bashir bin Abi Hazim. Beliau lahir pada tahun 104 hijrah dan meninggal dunia pada tahun 183 hijrah. Husen adalah seorang ahli hadis dan merupakan guru pertama Imam Ahmad dalam bidang tersebut.

Selain daripada Husen bin Bashir, Imam Ahmad juga berguru dengan Imam Syafie untuk mendalami ilmu istinbat hukum dan mengasah pemikiran fiqh beliau. Imam Ahmad sangat mengagumi kecerdasan dan kepintaran Imam Syafie dalam berhujah dan mengeluarkan fatwa.

Selain daripada dua guru utama itu, Imam Ahmad turut berguru dengan lebih daripada 100 orang ulama besar, sama ada di Baghdad atau di kota-kota lain.

Beberapa daripada guru-guru beliau yang terkenal ialah:

 • Imam Isma’il bin Aliyyah
 • Hasyim bin Basyir
 • Hammad bin Khalil
 • Mansyur bin Salamah
 • Mudlaffar bin Mudrik
 • Utsman bin Umar
 • Masyim bin Qashim
 • Abu Said Maula Bani Hasyim
 • Muhammad bin Yazid
 • Muhammad bin ‘Ady
 • Yazid bin Harun
 • Muhammad bin Jaffar
 • Ghundur
 • Yahya bin Said al-Cathan
 • Abdurrahman bin Mahdi
 • Basyar bin al-Fadhal
 • Muhammad bin Bakar
 • Abu Daud ath-Thayalisi
 • Ruh bin ‘Ubaidah
 • Wakil bin al-Jarrah
 • Mu’awiyah al-Aziz
 • Abdullah bin Muwaimir
 • Abu Usamah
 • Sufyan bin Uyainah
 • Yahya bin Salim
 • Muhammad bin Syafi’i
 • Ibrahim bin Said
 • Abdurrazaq bin Humam
 • Musa bin Thariq
 • Walid bin Muslim
 • Abu Masar al-Dimasyqy
 • Ibnu Yaman
 • Mu’tamar bin Sulaiman
 • Yahya bin Zaidah
 • Abu Yusuf al-Qadi

Guru-guru yang disebutkan ini adalah mereka yang sangat mahir dalam pelbagai bidang ilmu, termasuk fikah, usul fikah, hadis, tafsir, sejarah, dan bahasa. Semua ilmu yang dipelajari daripada guru-guru ini telah membantu membentuk kebijaksanaan dan kepakaran Imam Ahmad dalam berbagai aspek keilmuan Islam.

Murid Imam Ahmad

Antara nama-nama besar murid-murid Imam Ahmad ibn Hanbal ialah:

 1. Sholeh ibn Ahmad ibn Hanbal
 2. Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal
 3. Ahmad ibn Muhammad ibn Hani Abu Bakar al-Atsran
 4. Abdul Malik ibn Abdul Hamid ibn Mihran al-Maimuni
 5. Ahmad ibn Muhammad ibn al-Hajjaz Abu Bakar al-Marwazi
 6. Harab ibn Ismail al-Handholi al-Kirami
 7. Ibrahim ibn Ishaq al-Harbi

Tokoh-tokoh terkenal yang bertanggungjawab mengembangkan pemikiran fikah Imam Ahmad pada kurun yang jauh dari beliau ialah:

 1. Ibn Qudamah Muwaffiquddin (w. 620 H) – penulis kitab al-Mughni
 2. Ibn Qudamah, Syamsuddin al-Maghsi (w. 682 H) – penulis kitab al-Syarh al-Kabir.

Selanjutnya, tokoh yang memperbarui pemikiran mazhab Hanbali terutama dalam bidang mu’amalah ialah:

 1. Syeikh al-Islam Taqiyyudin ibn Taimiyah (w. 728)
 2. Ibn al-Qayyim al-Jauziyah (w. 752 H) – murid Ibnu Taimiyah.

Berkat jasa tokoh-tokoh ini, mazhab Imam Ahmad telah tersebar luas dan mempunyai banyak pengikut hingga kini, serta menjadi mazhab utama di Kerajaan Arab Saudi.

Baca juga: Imam Abu Hanifah: Biografi dan Sejarah Hidupnya.

Karya yang Dihasilkan

Karya-karya Imam Ahmad ibn Hanbal:

 1. al-Musnad – Karya ini merupakan salah satu koleksi hadis yang sangat terkenal dan penting dalam dunia Islam. Musnad Imam Ahmad berisi ribuan hadis yang diriwayatkan oleh beliau dan merupakan sumber yang berharga untuk memahami ajaran Nabi Muhammad SAW.
 2. Kitab Tafsir al-Qur’an – Karya tafsir Al-Qur’an yang ditulis oleh Imam Ahmad, di mana beliau memberikan penjelasan dan interpretasi terhadap ayat-ayat suci Al-Qur’an.
 3. Kitab al-Nasikh wa al-Mansukh – Karya ini membahas tentang ayat-ayat Al-Qur’an yang menghapus atau menggantikan ayat-ayat lainnya, yang dikenal sebagai nasikh dan mansukh.
 4. Kitab al-Muqaddam wa al-Mu’akhkhar fi al-Qur’an – Karya ini berbicara tentang urutan surah-surah dalam Al-Qur’an, yang mana yang diwahyukan lebih dahulu dan yang diwahyukan kemudian.
 5. Kitab Jawabatu al-Qur’an – Karya yang membahas tentang menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait Al-Qur’an dan masalah-masalah yang muncul darinya.
 6. Kitab al-Tarikh – Karya sejarah yang mencatat peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah Islam.
 7. Kitab Manasik al-Kabir dan Kitab Manasik al-Saghir – Karya-karya ini membahas tentang rukun-rukun dan tata cara pelaksanaan ibadah haji dan umrah, baik yang wajib maupun sunnah.
 8. Kitab Tha’atu al-Rasul – Karya ini membahas tentang sikap dan perilaku yang seharusnya dihadirkan oleh umat Muslim terhadap Rasulullah SAW.
 9. Kitab al-‘Illah – Karya ini membahas tentang ilmu usul fiqh, yang membahas tentang dalil-dalil hukum dalam Islam.
 10. Kitab al-Shalah – Karya tentang fiqh shalat, membahas tata cara dan hukum-hukum dalam pelaksanaan ibadah shalat.

Karya-karya gagasan yang diteruskan oleh pengikut-pengikut Imam Ahmad:

 1. Mukhtashar al-Khurqi karya Abu al-Qashim Umar ibn al-Husain al-Khurqi (w. 334 H) – Merupakan ringkasan dari salah satu karya Imam Ahmad tentang ilmu hadis.
 2. Al-Mughni Syarh ‘Ala Mukhtasar al-Khurqi karya Ibnu Qudamah (w. 620 H) – Merupakan komentar dan penjelasan atas Mukhtasar al-Khurqi yang ditulis oleh Ibnu Qudamah, seorang murid Imam Ahmad.
 3. Majmu’ Fatwa ibn Taimiyah karya Taqiy al-Din Ahmad Ibnu Taimiyah (w. 728 H) – Kumpulan fatwa dari Ibnu Taimiyah, seorang pengikut mazhab Hanbali yang terkenal.
 4. Ghayat al-Muntaha fi al-Jami’ bain al-Iqna wa Muntaha karya Mar’i ibn Yusuf al-Hanbali (w. 1032 H) – Merupakan karya yang mencoba menyatukan pandangan antara dua kitab fiqh penting dalam mazhab Hanbali.
 5. Al-Jami’ al-Kabir karya Ahmad ibn Muhammad ibn Harun atau Abu Bakar al-Khallal – Karya ini merupakan salah satu sumbangan penting dalam mazhab Hanbali dalam bidang fiqh dan usul fiqh.

Kematian

Kisah hidup Imam Ahmad bin Hanbal sungguh menginspirasi dan menunjukkan keteguhan iman serta kecintaannya yang mendalam kepada Allah. Walaupun didesak dan dizalimi oleh berbagai pihak, beliau tetap teguh dalam perjuangannya menegakkan kebenaran dan menjauhi bid’ah. Beliau merupakan pendiri mazhab Hanbali, seorang ahli hadis yang ulung, serta ahli teologi yang dihormati.

Tatkala akhir hayatnya menjelang, Imam Ahmad berpikir tentang keadaannya nanti di kubur. Beliau tidak ingin bersandar seperti orang biasa karena meyakini bahwa Allah berfirman bahwa Dia lah yang “duduk di samping orang yang duduk mengingati-Nya.” Oleh karena itu, beliau ingin berbaring sambil mengingati Allah.

Saat hendak meninggal dunia, Imam Ahmad memohon ampunan bagi orang yang telah menzalimi, memukul, dan memenjarakannya, kecuali orang-orang yang menyebarkan bid’ah dalam agama Islam. Beliau berharap Allah tidak mengampuni mereka karena telah menyebabkan kerusakan pada Islam dengan menyesatkan orang banyak.

Meninggalnya Imam Ahmad menarik perhatian ribuan dan jutaan umat Muslim. Ketika beliau meninggal, lebih dari 1,3 juta orang keluar untuk menyolatkan jenazahnya. Orang Yahudi dan Kristen yang berdagang di Baghdad juga menutup kedai-kedai mereka sebagai penghormatan. Meskipun sepanjang hidupnya beliau telah mendapatkan perlakuan yang kejam dan dizalimi, rakyat mengenal beliau sebagai “Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahli Sunnah wal Jamaah.” Meninggalnya Imam Ahmad menyisakan kenangan yang amat mendalam bagi seluruh umat Islam.

Imam Ahmad bin Hanbal adalah contoh ulama yang istiqamah dan teguh dalam keyakinannya, meskipun menghadapi berbagai siksaan. Hingga saat ini, tiada seorang pun Muslim yang tidak mengenal beliau sebagai Imam Ahli Sunnah wal Jamaah.

Imam Ahmad bin Hanbal meninggal dunia di Baghdad pada tanggal 13 Rabiulawal 241 H atau 31 Juli 855 M. Lebih dari 860,000 orang memenuhi perjalanan pengkebumiannya untuk menziarahi beliau.

Semoga Allah merahmati dan mengampuni beliau serta menjadikan Imam Ahmad sebagai inspirasi bagi kita untuk tetap teguh pada kebenaran dan mengamalkan ajaran Islam dengan ikhlas. Aamiin.

Baca juga: Imam Malik: Biografi & Sejarah Lengkap Hidupnya.

Penutup

Imam Ahmad ibn Hanbal merupakan tokoh yang memiliki jasa yang sangat besar dalam peradaban dunia Islam. Selain menjadi pendiri mazhab Hanbali, beliau juga merupakan seorang cendekiawan Muslim dan ahli teologi yang dihormati. Imam Ahmad berperan sebagai Imam di Darul Salam, Mufti di Iraq, dan seorang ahli hadis yang sangat zuhud, soleh, serta sabar dalam menghadapi ujian hidup. Beliau juga dikenal sebagai orang yang paling hafal hadis-hadis Nabi Muhammad SAW beserta sanadnya, dengan jumlah mencapai satu juta hadis. Kehebatan beliau dalam ilmu hadis tidak dapat disaingi oleh siapa pun, dan jasanya diingat hingga saat ini.

Beliau banyak memberikan kontribusi berharga dalam pengembangan Agama Islam.

Setelah beberapa tahun bebas dari penjara, beliau akhirnya jatuh sakit. Imam Ahmad wafat pada hari Jumat, tanggal 12 Rabi’ al-Awwal tahun 241 Hijriyah, pada usia 77 tahun. Tempat pemakaman beliau berada di Baghdad. Semoga Allah mengampuni dan memberkati ilmu yang beliau sampaikan. Kita berdoa agar Allah membuka jalan bagi kita untuk terus menuntut ilmu-Nya dan mengamalkannya sebagai manfaat bagi banyak orang.

Wallahu a’lam.

Demikianlah serba sedikit tentang kisah Imam Ahmad dari Bacadoa.my, terima kasih.

Photo of author

Team Bacadoa

Team bacadoa.my terdiri daripada mereka yang memiliki pengalaman luas dalam bidang keagamaan. Kami berhasrat agar bacadoa.my dapat dijadikan sumber rujukan untuk membantu umat Islam dalam menjalankan ibadah harian mereka.