√ Syarat Sah dan Rukun Nikah Yang Wajib diketahui

Rukun Nikah – Pernikahan merupakan sunnatullah yang telah diwajibkan oleh Allah SWT bagi setiap individu. Walau bagaimanapun, pernikahan yang berasaskan syarak turut mempunyai rukun nikah serta syarat-syaratnya yang khusus.

Dalam tulisan kali ini, kami ingin berkongsi dengan anda mengenai rukun nikah yang amat penting bagi calon pengantin untuk mengetahui.

Rukun Nikah

Pernikahan, dalam pengertian yang sebenarnya, merujuk kepada satu perjanjian yang membolehkan persetubuhan melalui penggunaan perkataan ‘nikah’ atau ‘kahwin’.

Manakala, teras perkahwinan adalah prinsip-prinsip asas yang harus dipatuhi dalam sebuah perkahwinan dalam agama Islam.

Prinsip ini mengandungi lima elemen penting, iaitu lelaki dan perempuan yang menjadi pengantin, wali, saksi, serta ijab dan qabul.

Syarat Sah Nikah Dalam Islam

1. Persyaratan Sah untuk Calon Suami:

 1. Menyatakan keyakinan dalam agama Islam.
 2. Melangsungkan perkahwinan atas kemahuan sendiri, tanpa dipaksa.
 3. Calon suami haruslah individu yang jelas identitinya dan dikenali oleh masyarakat.
 4. Tidak berada dalam keadaan ihram, serta mengetahui bahawa bakal isterinya adalah individu yang sah untuk dinikahi.

2. Persyaratan Sah untuk Calon Isteri:

 1. Mempunyai keyakinan dalam agama Islam.
 2. Seorang wanita yang bukan mahram kepada calon suami.
 3. Wanita tersebut haruslah individu yang jelas identitinya dan dikenali oleh masyarakat.
 4. Tidak ada halangan yang menghalanginya untuk dinikahkan, seperti wanita dalam ihram atau dalam iddah raj’i.

Nota: Iddah raj’i adalah tempoh tunggu bagi seorang wanita yang telah ditalak dengan talak raj’i, di mana perkahwinan itu boleh dipulihkan semula dalam tempoh iddah tersebut.

3. Persyaratan Sah untuk Wali:

 1. Menyatakan keyakinan dalam agama Islam.
 2. Lelaki yang telah mencapai baligh, berakal, merdeka, dan adil.

4. Persyaratan Sah untuk Dua Orang Saksi:

 1. Menyatakan keyakinan dalam agama Islam.
 2. Lelaki yang telah mencapai baligh, berakal, merdeka, dan adil.

Jenis Wali dan Susunan Wali Nikah

Wali ialah seseorang yang memegang atau diberikan kuasa syarak untuk menyatukan perkahwinan. Wali ini boleh dikelaskan kepada tiga jenis:

 1. Wali Nasab (Wali Mujbir, Wali Aqrab, dan Wali Ab’ad)
 2. Wali Raja / Wali Sultan / Wali Hakim / Wali Am
 3. Wali Tahkim

Wali Nasab merujuk kepada individu yang mempunyai kuasa syarak untuk menyatukan perkahwinan bagi perempuan dalam keturunannya, berasaskan hubungan darah yang sah.

Wali Raja atau seumpamanya merujuk kepada wali yang diberi kuasa oleh Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong, DYMM Sultan, atau Raja untuk mengahwinkan perempuan yang tidak mempunyai wali nasab, wali ghaib, atau wali yang tidak bersetuju untuk mengahwinkannya tanpa alasan yang munasabah menurut hukum syarak.

Wali Tahkim pula ialah wali yang dilantik oleh pasangan pengantin untuk menguruskan akad nikah apabila kedua-dua wali, iaitu Wali Nasab dan Wali Raja, Wali Sultan, Wali Hakim, atau Wali Am tidak tersedia, dengan syarat-syarat tertentu.

Di bawah adalah carta susunan wali nikah untuk pengantin perempuan dalam Islam.

Syarat Ijab dan Qabul

Ijab merujuk kepada tindakan mengeluarkan kehendak atau persetujuan seseorang dalam akad. Manakala qabul pula merujuk kepada tindakan menerima kehendak yang dinyatakan oleh pihak lain.

Dalam konteks perkahwinan, ijab merupakan kata-kata yang diucapkan oleh wali pengantin perempuan semasa meresmikan perkahwinan. Sementara qabul adalah jawapan dari pengantin lelaki terhadap ijab yang dinyatakan.

Untuk memastikan sahnya ijab dan qabul, terdapat syarat-syarat yang perlu dipenuhi seperti berikut:

1. Syarat sah ijab

 1. Menggunakan perkataan yang jelas dan tegas seperti “nikah” atau seumpamanya.
 2. Tidak tertakluk kepada sebarang tempoh masa.
 3. Tidak boleh berbentuk sindiran atau kiasan.
 4. Dinyatakan oleh wali atau wakilnya.

Contoh:

“Aku nikahkan dikau dengan (nama penuh calon isteri) dengan mas kahwin sebanyak (jumlah mas kahwin) tunai.”

2. Syarat sah qabul

 1. Mesti sejajar dengan kata-kata ijab yang diucapkan.
 2. Dinyatakan dengan jelas dan nyata.
 3. Dinyatakan oleh pengantin lelaki atau wakilnya atas sebab tertentu.
 4. Wajib menyebut nama calon isteri.
 5. Tidak boleh bercanggah dengan tindakan taklik.

Contoh:

“Aku terima nikahnya (nama penuh calon isteri) dengan mas kahwin sebanyak (jumlah mas kahwin) tunai.”

Hikmah Adanya Rukun Nikah

Manfaat agama Islam dalam melangsungkan perkahwinan antara pasangan yang ingin membina rumah tangga amatlah banyak. Antara kelebihannya adalah seperti berikut:

 1. Kedamaian dan Ketenangan
  Perkahwinan yang sah membawa kedamaian serta ketenangan dalam hubungan suami isteri. Dengan mematuhi segala rukun nikah, pasangan dapat menjalani kehidupan berumah tangga dengan sikap saling memahami, menghormati, dan menyayangi satu sama lain. Ini membentuk suasana harmoni dan damai di dalam rumah tangga.
 2. Keutuhan Keluarga
  Perkahwinan juga membantu memelihara keutuhan keluarga. Dalam Islam, perkahwinan dianggap sebagai pondasi utama dalam membentuk keluarga yang teguh. Dengan mematuhi rukun nikah, pasangan dapat membangun ikatan yang kukuh antara suami, isteri, dan anak-anak mereka. Ini mencipta keluarga yang harmoni serta saling menyokong dalam menghadapi cabaran kehidupan.
 3. Pembentukan Keturunan
  Salah satu matlamat utama perkahwinan adalah untuk membentuk keturunan yang baik. Dengan mematuhi rukun nikah, pasangan dapat menjalani kehidupan berumah tangga serta membentuk keluarga yang bahagia. Ini memberi peluang kepada pasangan untuk membesarkan generasi yang taat kepada agama, berakhlak mulia, dan memberi sumbangan positif kepada masyarakat.
 4. Tanggungjawab Sosial
  Perkahwinan juga mengajarkan tanggungjawab sosial kepada suami dan isteri. Melalui perkahwinan, pasangan belajar untuk saling membantu dan menyokong satu sama lain dalam kehidupan seharian. Mereka belajar untuk menghormati dan menjaga kehormatan masing-masing, membentuk hubungan yang sihat antara suami dan isteri serta menjadi contoh yang baik kepada masyarakat sekeliling.
 5. Ibadah yang Diberkati
  Dalam Islam, perkahwinan dianggap sebagai ibadah yang diberkati oleh Allah SWT. Dengan mematuhi rukun nikah, pasangan akan mendapat keredhaan Allah dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Mereka diharapkan menjalankan peranan dan tanggungjawab masing-masing sebagai suami dan isteri dengan baik, serta memelihara harmoni dalam hubungan mereka.

Kesimpulan

Artikel bacadoa.my tersebut menyimpulkan bahawa dalam Islam, pernikahan perlu mematuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan, termasuk ijab dan qabul yang merupakan aspek penting dalam akad nikah. Ijab menandakan kehendak untuk berkahwin yang dinyatakan oleh wali perempuan, manakala qabul merujuk kepada penerimaan kehendak tersebut oleh pengantin lelaki.

Pernikahan menurut ajaran Islam dianggap membawa pelbagai manfaat termasuk kedamaian, keutuhan keluarga, pembentukan keturunan yang baik, tanggungjawab sosial, dan sebagai ibadah yang diberkati oleh Allah SWT. Oleh itu, memahami serta mematuhi rukun dan syarat-syarat pernikahan dalam Islam adalah penting bagi pasangan yang ingin melangsungkan perkahwinan.

Photo of author

Team Bacadoa

Team bacadoa.my terdiri daripada mereka yang memiliki pengalaman luas dalam bidang keagamaan. Kami berhasrat agar bacadoa.my dapat dijadikan sumber rujukan untuk membantu umat Islam dalam menjalankan ibadah harian mereka.