√ Penjelasan dan Pengertian Syirik Menurut Pandangan Islam

Syirik – Syirik adalah antara dosa yang sering kali meresap dalam hati segelintir umat Islam.

Dalam artikel ini, kami ingin memperkenalkan kepada anda mengenai dosa syirik dan langkah-langkah untuk mengelakkannya dalam ajaran Islam.

Pengertian Syirik

Syirik ialah perbuatan menggabungkan Allah dengan yang lain, sama ada dalam kuasa-Nya, ibadah kepada-Nya, atau atribut dan nama-Nya.

Dalam erti kata yang lebih khusus, syirik adalah tindakan menggabungkan Allah SWT dengan apa-apa juga, sama ada secara lisan, kepercayaan, perbuatan, atau keyakinan, dengan menganggap sesuatu yang lain, sama ada hidup atau tidak, sebagai sekutu kepada Allah SWT.

Dalil Tentang Syirik Dalam Islam

Bertindak melakukan syirik adalah salah satu kesalahan yang amat serius di sisi Allah SWT dan boleh menjadikan seseorang merasa hina.

Ini ditegaskan dalam Surah An-Nisa, ayat 48 yang bermaksud:

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik mempersekutukanNya (dengan sesuatu apa jua), dan akan mengampunkan dosa yang lain dari itu bagi sesiapa yang dikehendaki Nya (menurut aturan Syariat Nya).

Dan sesiapa yang mempersekutukan Allah (dengan sesuatu yang lain), maka sesungguhnya ia telah melakukan dosa yang besar.

Jenis Syirik

Syirik boleh dibahagikan kepada dua jenis utama, iaitu syirik akhbar dan syirik asghar.

Akhbar merujuk kepada perbuatan yang menyebabkan seseorang murtad dari agama Islam. Contohnya termasuk menyembah benda-benda seperti kubur, pokok, batu, dan sebagainya, serta merasakan diri lebih rendah dari objek-objek tersebut.

Manakala asghar merujuk kepada perbuatan atau ucapan yang dianggap syirik menurut undang-undang agama, tetapi tidak menyebabkan seseorang itu keluar dari agama Islam. Contohnya ialah apabila seseorang bertindak dengan niat untuk menonjolkan diri.

Imam al-Sanusi dalam al-Muqaddimat mengelaskan syirik kepada enam jenis:

  1. Istiqlal: Mempercayai kewujudan dua atau lebih tuhan yang berbeza, seperti keyakinan Majusi terhadap Ahura Mazda dan Angra Mainyu.
  2. Tab’id: Menyatukan tuhan dari pelbagai entiti, seperti konsep Triniti dalam agama Kristian.
  3. Taqrib: Beribadah kepada entiti selain Allah SWT dengan niat untuk mendekatkan diri kepadaNya.
  4. Taqlid: Beribadah kepada Allah kerana mengikut orang lain.
  5. Asbab: Menyandarkan sesuatu kejadian kepada sebab-sebab biasa, contohnya menganggap manusia kenyang kerana makanan, bukan kerana anugerah Allah SWT.
  6. Aghrad: Melakukan amalan kerana selain daripada Allah SWT.

Untuk nombor 1 hingga 4, perbuatan tersebut dianggap kufur secara konsensus. Bagi nombor 6, ia dianggap maksiat tetapi tidak kufur menurut konsensus.

Bagaimanapun, nombor 5 memerlukan penjelasan lebih lanjut. Jika kepercayaan itu hanya kepada sebab-sebab biasa, ia dianggap kufur menurut konsensus.

Tetapi jika seseorang itu percaya bahawa sebab-sebab tersebut adalah perantara yang diciptakan oleh Allah kepada makhluk, maka ia dianggap sebagai perbuatan fasik dan merupakan tanda ahli bid’ah.

Punca Syirik Dalam Masyarakat

  1. Memikul dan menyucikan sesuatu memberi keagungan.
  2. Beriman pada yang nyata dan melupakan yang tak kasat mata.
  3. Berlagak sombong dalam beribadah kepada Allah SWT.

Cara Menghindarkan Diri Dari Perbuatan Dosa

Ada beberapa cara untuk melindungi diri dari melakukan dosa, terutamanya dosa syirik kepada Allah SWT dengan sesuatu yang lain.

Berikut adalah langkah-langkah yang boleh diambil:

1. Memahami hukum dan sunatullah

Orang Islam memandu hidup mereka dengan Al-Quran dan hadis hingga hari kiamat. Mereka mematuhi prinsip Rukun Islam dan Rukun Iman.

Oleh itu, jika kita benar-benar memikirkan dan memahami hal ini, kita akan lebih mudah untuk tunduk kepada Allah dan tidak lagi menyembah, meminta, atau bahkan bersujud kepada selain daripada-Nya.

2. Melaksanakan solat fardhu dan sunat dengan sempurna

Solat adalah perisai kita dari dosa dan maksiat. Dengan solat, kita secara tidak langsung melindungi diri kita dari melakukan perbuatan keji dan mungkar.

Bahkan, tidak ada ibadah lain yang dapat menandingi keutamaan solat. Imam ad-Dailami meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda:

“Sesungguhnya Allah tidak mewajibkan sesuatu yang lebih utama daripada at-tawhid (mengesakan Allah SWT) dan ibadah solat.

Jika ada sesuatu yang lebih utama daripada keduanya, pasti akan difardukan kepada Malaikat. Namun, Malaikat itu ada yang selalu rukuk dan ada pula yang selalu sujud.”

3. Mendapatkan ilmu dari orang alim

Mendapatkan ilmu dari orang alim dalam agama dapat mendidik kita untuk semakin mencintai Allah dan Rasulullah SAW.

Orang yang mendapatkan ilmu dari mereka tidak hanya terkesan dengan pengetahuan mereka tetapi juga dengan cara hidup dan akhlak yang baik yang mereka tunjukkan.

Kesimpulan

Artikel bacadoa.my ini menekankan pentingnya memahami bahawa syirik adalah dosa besar dalam Islam yang perlu dihindari. Ia menyediakan pemahaman tentang syirik, mengemukakan bukti-bukti keberatannya, dan mengenal pasti jenis-jenis syirik yang ada. Selain itu, artikel ini juga membincangkan punca-punca serta langkah-langkah untuk mengelakkannya, seperti memahami undang-undang Allah, mempraktikkan solat dengan khusyuk, dan mencari ilmu dari ulama agama untuk menjaga diri daripada terjerumus dalam perbuatan syirik.

Photo of author

Team Bacadoa

Team bacadoa.my terdiri daripada mereka yang memiliki pengalaman luas dalam bidang keagamaan. Kami berhasrat agar bacadoa.my dapat dijadikan sumber rujukan untuk membantu umat Islam dalam menjalankan ibadah harian mereka.